Tokyo Food Page
Toriyoshi/
Omotesando: Yakitori
₯3403-7720
€Data
Spectacular chicken
wings and other
chicken specialties,
and a tasteful,
traditional Japanese
interior.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Minami-
Aoyama 3-18-16,
Behind exit A4 Omot-
esando station.
[across from El
Torito]
 Open 11:30am-2:
30, 5pm-4:30am
daily.
 Tokyo Food top