Tokyo Food Page
Toriyoshi/
Harajuku: Yakitori
¥3470-3901
¤Data
Spicy grilled chick-
en wings with pep-
per, all kinds of
yakitori, chicken
stews, and chicken
sashimi are just a
few of the superb
dishes from the
extensive chicken-
oriented menu. Try
the tori senbei --
this shop's answer
to fried pork rinds
-- they're crispy,
amazingly flavorful
"sembei" crackers
made from deep-fried
chicken skin. The
elegant, modern
interior is large
enough for big
groups of customers,
but they won't take
reservations for
groups of only 2 or
3. Service can be
hit or miss.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Jingu-
mae 4-28-21.  Open
11:30am-2:30, 5-11pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top