Tokyo Food Page
Kurawanka/
Shinjuku: Kyushu
₯3352-5111
€Data
Japanese regional
dishes from various
parts of the coun-
try. Lunch from
Y700, full-course
dinners for Y5000-
Y10,000. There's
also an a la carte
menu, and many re-
gional sake brands.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-36-6.  Open
11:30am-2, 5-10:30pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top