Tokyo Food Page
Kazusaya Shinkichi/
Jingumae 2-chome:
Izakaya
¥3401-3917
¤Data
Inexpensive sashimi
and other fish
dishes, offering
good quality for the
price. There's an
assortment of pre-
mium sake brands as
well as shochu to
drink. (Formerly
called Higashi-no-
17.) Cash only.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Jingu-
mae 2-19-16.  Open
4-10:30pm (LO).
Closed Sundays.
 Tokyo Food top