Tokyo Food Page
Yokarou/
Kamiyacho: Ramen
¥3431-2080
¤Data
Popular Szechuan-
style ramen, around
Y1000 a bowl. Try to
avoid the noon-1pm
rush hour if pos-
sible.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Torano-
mon 3-8-2.  Open
11am-9pm (LO).
Closed Sundays.
 Tokyo Food top