TFP Restaurants
Sushi
Katsu/Sushi:
Ikebukuro
Zanmai/Sushi: Okubo
Hina/Sushi: Shinjuku
Hina/Sushi: Nishi-
Shinjuku
Kyubei/Sushi:
Nishi-Shinjuku
Heiroku Sushi/Sushi:
Harajuku
Asahi Sushi/Sushi:
Shibuya
Uobei/Sushi: Shibuya
Midori-zushi/Sushi:
Shibuya
Matsuei/Sushi: Ebisu
Taku/Sushi: Nishi-
Azabu
Pintokona/Sushi:
Roppongi Hills
Sukiyabashi Jiro/
Sushi: Roppongi
Hills
Uramakiya/Sushi:
Akabanebashi
Numazuko/Sushi:
Ginza
Shari/Sushi: Ginza
Sushiko Honten/
Sushi: Ginza
Midori-zushi/Sushi:
Ginza
Kyubei/Sushi:
Ginza
Edogin/Sushi:
Tsukiji
Uogashi Senryo/Su-
shi: Tsukiji
Zanmai Mawaru-sushi
#2
/Sushi: Tsukiji
Zanmai Bekkan/Sushi:
Tsukiji
Zanmai Sushi/Sushi:
Tsukiji
Sushi Sei/Sushi:
Tsukiji
Daiwa Sushi/Sushi:
Tsukiji
Sushi Dai/Sushi:
Tsukiji
Kyubei/Sushi:
Kioicho
Zanmai/Sushi: Ueno
Zanmai/Sushi:
Asakusa
Toriton/Sushi:
Oshiage
Asahi Sushi/Sushi:
Harumi
Midori-zushi/Sushi:
Kichijoji
Asahi Sushi/Sushi:
Hatsudai
Midori-zushi/Sushi:
Umegaoka
Midori-zushi/Sushi:
Futako-tamagawa

TFP top