Tokyo Food Page
Exotic
Ingredients
Yugi Shoten/Retail:
Ikebukuro
Nikko Asia Shokuhin/
Retail: Ikebukuro
Asia Super Store/
Retail: Okubo
Kankoku Hiroba/Re-
tail: Okubo
Seoul Ichiba/Retail:
Okubo
Tongyen Indonesia
Store
/Retail: Okubo
Green Nasco/Retail:
Okubo
Echire/Bakery:
Marunouchi
Darvish/Retail:
Bakurocho
Masuya/Retail:
Oshiage
Le Jardin Gaulois/
Retail: Higashi-
Nakano
Ikea/Swedish:
Tachikawa
Taiwan Bussankan/
Retail: Sasazuka

Beer stores
TFP top