TFP Restaurants
Mixed asian, world cuisine
Mukokuseki

Monsoon Cafe/Shibuya
Monsoon Cafe/Ebisu
Monsoon Cafe/
Daikanyama
Ichioku/Roppongi
Monsoon Cafe/Daiba
Mugendo Asian Mama/
Koenji
Soybean Farm/
Kichijoji
Monsoon Cafe/
Jiyugaoka

Assorted Southeast
Asian

Agalico/Ikebukuro
Mae Yao/Waseda
Somuo/Okubo
Tiki Tiki/Shinjuku
Bali Lax/Nishi-
Shinjuku
Saigon/Setagaya-ku

TFP top