TFP Restaurants
Tempura
Tempura

Tsunahachi Tsuno-
hazuan
/Tempura:
Shinjuku
Tsunahachi/Tempu-
ra: Shinjuku
Tenkuni/Tempura:
Shinjuku
Motoyoshi/Tempura:
Gaienmae
Ten-ichi/Tempura:
Shibuya
Yamanoue/Tempura:
Roppongi
Hatanaka/Tempura:
Azabu-Juban
Tsunahachi Sui/Tem-
pura: Shiodome
Ten-ichi/Tempura:
Ginza
Itoi/Tempura: Yot-
suya 3-chome
Shoji/Tempura: Ake-
bonobashi
Tenko/Tempura:
Iidabashi
Momose/Tempura:
Kudanshita
Hisago/Tempura:
Akihabara
Tsunahachi/Tempura:
Ogikubo

TFP top