TFP Restaurants
Tempura
Tempura

Tsunahachi Tsuno-
hazuan
/Tempura:
Shinjuku
Tsunahachi/Tempu-
ra: Shinjuku
Tenkuni/Tempura:
Shinjuku
Motoyoshi/Tempura:
Gaienmae
Ten-ichi/Tempura:
Shibuya
Wa Cheese Tensai/
Tempura: Ebisu
Kikuya/Tempura:
Ebisu
Yamanoue/Tempura:
Roppongi
Ten-ichi/Tempura:
Ginza
Itoi/Tempura: Yot-
suya 3-chome
Shoji/Tempura: Ake-
bonobashi
Tenko/Tempura:
Iidabashi
Momose/Tempura:
Kudanshita
Hisago/Tempura:
Akihabara
Hisago/Tempura:
Ryogoku
Tsunahachi/Tempura:
Ogikubo

TFP top