TFP Restaurants
Japanese regional
Tsukada Nojo/Japa-
nese regional:
Ikebukuro
Sekai no Yamachan/
Japanese regional:
Ikebukuro
HaruKor/Ainu:
Okubo
Kurawanka/Kyushu:
Shinjuku
Akiji Suishin/Japa-
nese regional:
Shinjuku
Sangokuichi Island
Tower
/Udon: Nishi-
Shinjuku
Kyushu/Kyushu:
Nishi-Shinjuku
Oshima/Japanese
regional: Nishi-
Shinjuku
Kyushu/Kyushu:
Shibuya
Gyossantei/Kyushu:
Shibuya
Tamoiyanse/Kyushu:
Shibuya
Nana/Japanese
regional: Shibuya
Ima mo Mukashiya/
Japanese regional:
Shibuya
Bakuro/Kyushu:
Ebisu
Nichinanshi Jitokko
Kumiai
/Japanese
regional: Meguro
Wattaribozu/
Japanese regional:
Gotanda
Kaba/Japanese re-
gional: Shinagawa
Hachibei (Roppon-
gi)
/Yakitori:
Nogizaka
Den Den Den/Kyushu:
Akasaka
Mimiu/Japanese re-
gional: Shimbashi
Kago/Kyushu:
Shimbashi
Ayumasa/Japanese
regional: Shimbashi
Hakobune/Japanese
regional: Shimbashi
Hyakumangoku Mono-
gatari
/Antenna shop:
Ginza
Oshima/Japanese
regional: Ginza
Igarashitei/Japanese
regional: Ginza
Yosso/Kyushu: Ginza
Nana/Japanese re-
gional: Marunouchi
Kushiro/Japanese
regional: Marunouchi
Yabaton/Tonkatsu:
Yaesu
Yamagata Sakanaichi/
Japanese regional:
Yaesu
Sekai no Yamachan/
Japanese regional:
Kyobashi
Nana/Japanese re-
gional:
Mitsukoshimae
Mondo/Japanese
regional:
Mitsukoshimae
Kaiji/Japanese re-
gional: Yotsuya 3-
chome
Ringo no Hana/Japa-
nese regional: Yot-
suya 3-chome
Fuku no Hana/Japa-
nese regional:
Yotsuya
Bakuro/Kyushu: Kanda
Bakuro Kanda South/
Japanese: Kanda
Sekai no Yamachan/
Japanese regional:
Okachimachi
Hokuhan/Japanese
regional: Ueno
Iwateya/Japanese
regional: Ueno
Kagaya/Japanese
regional: Ariake
Jidoriya/Japanese
regional: Nakano
Kochi/Kyushu: Naka-
Meguro

TFP top