TFP Bars/Cafes/Shops
Ikebukuro, Mejiro
Beer Saurus/Beer
bar: Ikebukuro
Mocha/Cat cafe:
Ikebukuro
Owl Park/Bird cafe:
Ikebukuro
Mimi/Rabbit cafe:
Ikebukuro
Belg Aube/Belgian
rest/beer bar:
Ikebukuro
Nonsuch/British pub:
Ikebukuro
Miyagi Furusato
Plaza "Coco Miyagi"
/
Antenna shop:
Ikebukuro
Ikefukurou Cafe/Bird
cafe: Ikebukuro
Vivo/Beer bar:
Ikebukuro
Cafe Pause/Cafe:
Ikebukuro
Pump/Beer bar:
Ikebukuro
Maison Kayser/Bak-
ery: Ikebukuro
Vinos Yamazaki/Liq-
uor shop: Ikebukuro
Vivo Daily Stand/
Wine bar: Otsuka
Bakushuan/Beer bar:
Otsuka
Riddle Coffee and
Bar
/Beer bar: Otsuka
Cona/Bar: Otsuka
Titans/Beer bar:
Otsuka
Cafe Muji/Cafe:
Sugamo
Shimura/Cafe: Mejiro
Kasoyo/Cafe: Mejiro

Area rest.
TFP top